[Event "Israel Championship 2021"] [Site "Haifa"] [Date "2021.03.15"] [Round "9.12"] [White "Rozen, Eytan"] [Black "Efroimski, Marsel"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2399"] [BlackElo "2357"] [Annotator "TA"] [PlyCount "466"] [EventDate "2021.??.??"] 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 e6 5. Nf3 Nf6 6. Na3 Nc6 7. Be3 cxd4 { [#] B22: Sicilian: 2 c3.} 8. Nb5 $1 Qd8 (8... Qd7 9. Nbxd4) 9. Nbxd4 Nd5 { 9...Nd5 scores better than 9... Nxd4.} 10. Bg5 Be7 11. Nxc6 bxc6 12. Bxe7 Qxe7 13. Bd3 O-O 14. O-O {[#]} Rd8 $146 ({Predecessor:} 14... e5 15. Be4 Rd8 16. Re1 f6 17. Qc2 g6 18. c4 Nf4 19. Bxc6 Bf5 20. Be4 Bxe4 21. Qxe4 Rac8 22. Qxf4 { 1-0 (22) Vysochin,S (2503) -Efroimski,M (2347) Chess.com INT 2020}) 15. Qc2 h6 16. Rad1 Bb7 17. Ne5 Qf6 18. Rfe1 Kh8 (18... c5 $14) 19. Be4 Qxe5 $11 20. Bxd5 Qc7 21. Be4 c5 22. h3 (22. Bxb7 {feels hotter.} Qxb7 23. b3 Kg8 24. g3 Rac8 25. Re5) 22... Bxe4 23. Qxe4 Rxd1 24. Rxd1 Rd8 25. Rxd8+ Qxd8 {Endgame KQ-KQ} 26. Qb7 Qd1+ 27. Kh2 Qd6+ 28. g3 Qd2 29. Qc8+ $1 ({Of course not} 29. Qxf7 $6 Qxb2 30. Qf8+ Kh7 $11) 29... Kh7 30. Qxc5 Qxb2 31. Qxa7 Qxc3 32. Qxf7 Qc5 33. Qf3 Qc2 34. a3 e5 35. h4 e4 36. Qe3 Kh8 37. Kg2 Kg8 38. h5 Kh8 39. Kh3 Qc8+ 40. Kh4 Qf5 41. g4 Qf6+ 42. Kh3 $1 Qc6 43. Qb3 Qc1 44. Kg2 Qc8 45. Qg3 Qc6 46. Qb8+ Kh7 47. Qf4 Kg8 48. Kh2 Qc2 49. Kh3 Qd3+ 50. Qg3 Qf1+ 51. Kh2 $1 Qc4 52. Qb8+ Kh7 53. Qf4 Kg8 54. Kg3 Qd3+ {[#]} 55. Qe3 $1 Qd6+ 56. Kh3 Qc6 57. Qd4 Qc1 58. Qd5+ Kf8 59. Qf5+ Kg8 60. Qd5+ Kf8 61. Qd6+ Kg8 62. Kg2 {Strongly threatening Qd5+.} Qc4 63. Qd8+ (63. Qg3 {seems wilder.} Qd5 64. a4 Qa2 65. Qb8+ Kh7 66. Qb5) 63... Kh7 64. Qd7 (64. g5 $16 hxg5 65. Qxg5) 64... Qb3 (64... e3 $1 $11 { keeps the balance.}) 65. Qf5+ $16 Kh8 66. Qf8+ Kh7 67. Qf5+ (67. Qf4 {looks sharper.} Qxa3 68. Qxe4+ Kh8 69. Qe8+ Kh7 70. Qd8) 67... Kh8 $1 68. Qxe4 { Black must now prevent a4.} Qxa3 69. Qe8+ Kh7 70. Qe4+ Kh8 $1 71. Qd5 Qa4 72. Kg3 (72. Qe6 {looks sharper.} Qa8+ 73. Kf1 Qa1+ 74. Ke2 Qb2+ 75. Ke3) 72... Qa3+ 73. Kg2 (73. Qf3 {looks sharper.} Qd6+ 74. Kh3 Qd4 75. Qf8+ Kh7 76. Qf5+) 73... Qa4 $1 74. Kg3 (74. Qe6 {feels hotter.} Qd4 75. Qc8+ Kh7 76. Qf5+ Kh8 77. Kg3) 74... Qa3+ $1 75. f3 (75. Kh2 $16) 75... Qa1 76. Kf4 Qf6+ (76... Kh7 { seems wilder.} 77. Qe4+ Kh8 78. Qf5 Qg1 79. Qf8+ Kh7) 77. Ke4 Qe7+ 78. Kf4 Qf6+ (78... Qh4 {looks sharper.} 79. Qe4 Qf6+ 80. Ke3 Qc3+ 81. Kf4 Qc1+) 79. Ke4 Qe7+ 80. Kd3 Qa3+ 81. Kd4 Qb4+ (81... Kh7 {looks sharper.} 82. Qf5+ Kg8 83. Qe4 Qa1+ 84. Kd5 Qa8+) 82. Ke3 (82. Qc4 {seems wilder.} Qd6+ 83. Ke4 Kh7 84. Ke3 Kh8 85. Kf2) 82... Qc3+ (82... Qb2 {with more complications.} 83. Kd3 Qc1 84. Ke4 Qe1+ 85. Kf5 Kh7) 83. Kf2 (83. Qd3 {keeps more tension.} Qb2 84. Qe4 Qc1+ 85. Ke2 Qb2+ 86. Kd1) 83... Qc2+ 84. Kg3 {And now Qa8+ would win.} Qc7+ 85. Kh3 Qc1 86. Qa8+ Kh7 87. Qe4+ Kh8 88. Kg3 Qc7+ (88... Qd1 {is interesting.} 89. Qf5 Qe1+ 90. Kg2 Qd2+ 91. Kg3 Qe1+) 89. Kg2 Qa7 90. Qe8+ Kh7 91. Qg6+ Kh8 92. Qe8+ Kh7 93. Qe5 Kh8 94. Kg3 Qf7 95. Qb8+ (95. f4 {feels hotter.} Qb3+ 96. Kh4 Qf3 97. g5 Qh1+ 98. Kg4) 95... Kh7 96. Qb1+ (96. f4 {with more complications.} Qd5 97. g5 hxg5 98. Qb1+ Kg8 99. Qb8+) 96... Kh8 97. Qb8+ Kh7 98. Qe5 {aiming for Qf5+.} (98. f4 {looks sharper.} Qd5 99. g5 hxg5 100. Qb1+ Kg8 101. Qb8+) 98... Kh8 99. Qd6 (99. f4 {keeps more tension.} Qb3+ 100. Kh4 Qf3 101. g5 Qh1+ 102. Kg4) 99... Kh7 100. Kf2 (100. f4 {feels hotter.} Qb3+ 101. Kf2 Qb2+ 102. Kg1 Qb1+ 103. Kg2) 100... Kh8 101. Qd8+ Kh7 102. Ke3 Qe6+ 103. Kf2 Qa2+ 104. Kg3 Qa1 (104... Qb2 {seems wilder.} 105. Qd5 Qb8+ 106. Kf2 Qb2+ 107. Kg3) 105. Qd3+ Kh8 106. Qe3 Qa8 107. Kh3 Qc8 108. Kh4 Qd8+ 109. Kh3 Qc8 110. Kg2 Qc2+ 111. Qf2 (111. Kf1 {feels hotter.} Qd1+ 112. Kf2 Qc2+ 113. Kg3 Qc7+ 114. Kh3) 111... Qc6 (111... Qc7 {keeps more tension.} 112. Qf1 Kh7 113. Qe2 Kh8 114. Kh3 Qd8) 112. Qe2 Qa8 113. Qd2 Kg8 114. Qc2 Kh8 115. Qe4 Qc8 (115... Qa7 {looks sharper.}) 116. Kg1 Qc1+ 117. Kh2 Qd2+ 118. Kg3 Qd6+ (118... Qd8 {feels hotter.} 119. Kg2 Qd2+ 120. Kh3 Kg8 121. Qa8+ Kh7) 119. Qf4 (119. Kf2 {is more complex.} Qh2+ 120. Ke3 Qg1+ 121. Ke2 Qg2+ 122. Ke3) 119... Qd8 120. Qe5 Qf8 121. Qe3 Qb8+ 122. f4 (122. Kg2 {is interesting.} Qd8 123. Qe6 Qd4 124. g5 Qd2+ 125. Kh3) 122... Kh7 123. Qd3+ Kh8 124. Qc3 Qb6 125. Kg2 (125. f5 {is more complex.} Kh7 126. Kf4 Qf2+ 127. Ke5 Qe2+ 128. Kf4) 125... Qe6 126. Kh3 (126. f5 {keeps more tension.} Qe2+ 127. Kh3 Kg8 128. f6 Qf1+ 129. Kg3) 126... Qe2 127. Kg3 Kh7 ( 127... Qf1 {with more complications.} 128. Qc8+ Kh7 129. Qf5+ Kg8 130. g5 Qe1+) 128. Qf3 (128. f5 {is interesting.} Qe7 129. f6 gxf6 130. Kh3 Qf7 131. Qd3+) 128... Qe1+ 129. Kh3 (129. Kg2 {looks sharper.} Qd2+ 130. Kg3 Qe1+) 129... Qe6 (129... Qb1 {feels hotter.} 130. g5 Qf5+ 131. Qg4 Qd3+ 132. Kh4 hxg5+ 133. fxg5 g6) 130. Qd3+ (130. f5 {is more complex.} Qf6 131. Qa8 Qb2 132. Qc8 Qf6 133. Qe6) 130... Kh8 131. Qc3 (131. f5 {is interesting.} Qe5 132. Qd8+ Kh7 133. f6 gxf6 134. Qd3+) 131... Qb6 132. Qa3 Qb8 133. Qa4 Qc8 134. Qb3 Qa8 135. Kg3 Qe8 136. Qc3 Qb8 137. Qd3 Qe8 138. Kh2 Qb8 (138... Qe1 {with more complications.} 139. Kh3 Qh1+ 140. Kg3 Qe1+ 141. Kh3) 139. Qe3 (139. Kh3 {keeps more tension.} Qxf4 140. Qd8+ Kh7 141. Qd3+ Kh8) 139... Qd8 140. Qf3 Qb8 141. Qf2 Kg8 142. Qf1 Kh8 143. Qc4 Qe8 144. Qd4 Qb8 145. Qe5 Qc8 146. Kh3 (146. f5 {is more complex.} Qd8 147. Kh3 Qd3+ 148. Kg2 Qd2+ 149. Kg3) 146... Qa8 147. Qe2 (147. f5 { with more complications.} Qh1+ 148. Kg3 Qg1+ 149. Kf4 Qh2+ 150. Ke4) 147... Qh1+ 148. Kg3 Qa8 (148... Kh7 {seems wilder.} 149. g5 Qg1+ 150. Qg2 Qe3+ 151. Qf3 Qg1+) 149. Qg2 Qa3+ 150. Qf3 (150. Kf2 {is more complex.} Qa5 151. Kf3 Qa3+ 152. Kf2) 150... Qa5 151. Kh3 Qd8 152. Kh2 Qa5 153. Qe3 Qd8 154. Kg3 Qb8 155. Qc3 (155. Kh4 {with more complications.} Qa8 156. Kg3 Qb8) 155... Qd8 156. Kh3 Qe8 157. Qd3 (157. f5 {looks sharper.} Qe2 158. Qc8+ Kh7 159. f6 Qf1+ 160. Kh2) 157... Qb8 158. Qe4 Qc8 159. Kg3 Qb8 160. Kg2 Qc8 161. Kg3 Qb8 162. Kf3 Qb3+ 163. Kf2 Qb2+ (163... Qb6+ {feels hotter.} 164. Kg3 Qg1+ 165. Kf3 Qf1+ 166. Ke3 Qg1+) 164. Kg3 (164. Ke1 {is interesting.} Qb5 165. Kf2 Qb6+ 166. Kg3 Qg1+ 167. Kf3) 164... Qb8 (164... Qc3+ {with more complications.} 165. Kh4 Qf6+ 166. Kg3 Qc3+) 165. Kh3 Qc8 166. Kh4 Qd8+ {[#]} (166... Qc5 $11) 167. Kg3 ({White should try} 167. g5 $1 $16) 167... Qb8 {The position is equal.} 168. Kh3 Qd8 169. f5 Qf8 170. Kg2 (170. g5 $5) 170... Qd8 171. Kf3 Qd1+ 172. Kf4 (172. Kf2 { is interesting.} Qd2+ 173. Kf3 Qc3+ 174. Ke2 Qb2+ 175. Kd3) 172... Qd6+ (172... Qc1+ {with more complications.} 173. Kg3 Qg1+ 174. Kh3 Qf1+ 175. Kg3 Qg1+) 173. Qe5 (173. Ke3 {feels hotter.} Qg3+ 174. Ke2 Qh2+ 175. Kd1 Qg1+ 176. Ke2) 173... Qd2+ 174. Kf3 Qd3+ (174... Kg8 {seems wilder.} 175. Kg3 Qd3+ 176. Kf2 Qd2+ 177. Kf1 Qd1+) 175. Qe3 Qd5+ (175... Qd1+ {with more complications.} 176. Kf4 Qd6+ 177. Ke4 Qb4+ 178. Kf3 Qf8) 176. Kg3 (176. Ke2 {looks sharper.} Qg2+ 177. Qf2 Qxg4+ 178. Qf3 Qc4+ 179. Kf2) 176... Qd6+ 177. Kh3 {Qe8+ is the strong threat.} (177. Kf2 {is more complex.} Qh2+ 178. Kf3 Qh3+ 179. Kf4 Qh4 180. f6) 177... Qc6 178. Qd3 Qb6 179. Kg3 Qc7+ 180. Kf3 Qc6+ (180... Qb7+ {feels hotter.} 181. Ke3 Qb6+ 182. Kf4 Qb2 183. Qe4 Qh2+) 181. Kf4 (181. Ke2 {seems wilder.} Qg2+ 182. Ke1 Qxg4 183. Qd8+ Kh7 184. Qd3) 181... Qc7+ 182. Ke4 Qe7+ (182... Kg8 { is more complex.} 183. f6 gxf6 184. Qd5+ Kg7 185. Kf3 Qc3+) 183. Kf3 Qb7+ 184. Qe4 (184. Kf2 {is more complex.} Qb2+ 185. Ke3 Qb6+ 186. Ke4 Qc6+ 187. Qd5) 184... Qb3+ 185. Kf4 {Threatens to win with Qe8+.} (185. Ke2 {with more complications.} Qb2+ 186. Kd3 Qa3+ 187. Ke2 Qb2+) 185... Qb8+ (185... Qc3 { seems wilder.} 186. f6 Qxf6+ 187. Kg3 Qc3+ 188. Kg2 Qd2+) 186. Qe5 (186. Ke3 { seems wilder.} Qg3+ 187. Ke2 Qh2+ 188. Kd1 Qg1+ 189. Ke2) 186... Qb4+ 187. Kg3 Qa3+ 188. Kf2 Qa2+ 189. Qe2 (189. Ke1 {is interesting.} Qa7 190. f6 Qg1+ 191. Kd2 Qf2+ 192. Kc1) 189... Qa7+ (189... Qb3 {seems wilder.} 190. Kg2 Qc3 191. f6 Qxf6 192. Qe8+ Kh7) 190. Qe3 (190. Ke1 {is more complex.} Qg1+ 191. Kd2 Qd4+ 192. Ke1 Kh7 193. Kf1) 190... Qa2+ 191. Kg3 (191. Ke1 {with more complications. } Kh7 192. Kf1 Qa1+ 193. Ke2 Qb2+ 194. Ke1) 191... Qf7 (191... Qa1 {keeps more tension.} 192. Kh3 Qf1+ 193. Kg3 Kh7 194. f6 Qxf6 195. Qe4+ Kh8) 192. Qd4 Qc7+ (192... Kg8 {is interesting.} 193. Kh3 Qb3+ 194. Kg2 Qa2+ 195. Kg1 Qb1+) 193. Kf3 (193. Kf2 {seems wilder.} Qh2+ 194. Kf3 Qh1+ 195. Kg3 Qe1+ 196. Kf4) 193... Qb7+ (193... Kh7 {with more complications.} 194. f6 Qf7 195. Kf4 gxf6 196. Kg3 Qb3+) 194. Ke3 (194. Ke2 {keeps more tension.} Qg2+ 195. Kd3 Qf3+ 196. Kc2 Qc6+ 197. Kd3) 194... Qe7+ 195. Kd2 Qg5+ 196. Kd3 Qe7 197. Kc4 (197. Kc3 {feels hotter.} Qe1+ 198. Kb2 Qe2+ 199. Kc1 Qe1+ 200. Kc2) 197... Qc7+ 198. Kb5 Qb7+ 199. Ka5 (199. Ka4 {keeps more tension.} Qf3 200. f6 Qxf6 201. Qc4 Qb2 202. Qc8+) 199... Qc7+ (199... Kh7 {is more complex.} 200. f6 Qa8+ 201. Kb4 Qb7+ 202. Ka5) 200. Qb6 (200. Ka4 {looks sharper.} Qc6+ 201. Kb4 Qb7+ 202. Kc3 Qf3+ 203. Kc2) 200... Qc3+ 201. Qb4 (201. Ka4 {with more complications.} Qc4+ 202. Qb4 Qc2+ 203. Ka5 Qa2+ 204. Kb5) 201... Qc7+ 202. Ka6 Qc6+ 203. Ka7 Qc7+ 204. Ka8 Kh7 205. Qe4 Qc8+ (205... Qd8+ {with more complications.} 206. Kb7 Qd7+ 207. Kb6 Qd8+ 208. Kc5 Qc7+) 206. Ka7 Qc7+ 207. Ka6 Qd6+ 208. Kb5 {Intending f6+ and mate.} Qd7+ 209. Kc5 (209. Kb4 {seems wilder.} Qd6+ 210. Kb5) 209... Qc7+ 210. Kd4 {Hoping for f6+.} Qd6+ 211. Ke3 {White threatens f6+ and mate.} Qg3+ 212. Qf3 (212. Kd2 {feels hotter.} Qf2+ 213. Kd3 Qf1+ 214. Ke3 Qg1+ 215. Kf3) 212... Qe5+ 213. Kf2 Qh2+ 214. Kf1 (214. Qg2 {seems wilder.} Qf4+ 215. Ke2 Qc4+ 216. Ke3 Qc3+ 217. Kf4) 214... Qe5 215. Kg2 Qb2+ 216. Kh3 (216. Qf2 { keeps more tension.} Qb7+ 217. Kg3 Qc7+ 218. Kh3 Qc3+ 219. Kh4) 216... Qf6 217. Qe3 Qc6 218. g5 hxg5 219. Kg4 Qg2+ 220. Qg3 Qd2 (220... Qe4+ {is interesting.} 221. Kxg5 Qd4 222. Qf4 Qg1+ 223. Kh4 Qh1+) 221. Qf3 Qc1 222. Qf2 Kg8 223. Qd4 Kh7 224. f6 {Qe4+ would kill now.} (224. h6 {looks sharper.} Kxh6 225. Qd6+ Kh7 226. Qg6+ Kg8 227. Qe8+) 224... Qc8+ 225. Kxg5 {next Qd3+ is good for White.} gxf6+ 226. Qxf6 Qc5+ 227. Kg4 Qg1+ 228. Kh4 Qh2+ 229. Kg4 Qg2+ 230. Kf4 Qf2+ 231. Kg5 Qxf6+ 232. Kxf6 Kh6 233. Ke5 Kxh5 {Weighted Error Value: White=0.07/ Black=0.05} 1/2-1/2
Embed code:
Game Url: