[Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "Burton, George"] [Black "Ophoff, Jacques"] [Result "0-1"] [ECO "D15"] [WhiteElo "1350"] [BlackElo "2257"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "84"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 10,84,8,-23,1,-8,-13,-28,-31,-55,-46,-48,-40,-43,-44,-64,-45,-44,-32, -119,-84,-143,-149,-213,-167,-165,-160,-167,-140,-209,-47,-452,-465,-442,-201, -231,-92,-132,-150,-224,0,0,0,0,0,152,131,126,134,132,142,139,127,-166,-174, -552,-249,-791,-672,-805,-804,-812,-834,-803,-820,-1119,-998,-1408,-1380,-1462, -794,-907,-937,-1503,-1233,-1451,-1488] D15: Slav Defence: 4 Nc3 a6 and gambit lines after 4 Nc3 dxc4} 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. e4 b5 6. a3 h6 $146 (6... a6 7. e5 Nd5 8. Qc2 e6 9. Be2 Bb7 10. O-O c5 11. dxc5 Bxc5 12. b4 Be7 13. Bb2 Nf4 14. Rad1 Nxe2+ 15. Qxe2 Qb6 16. Ne4 O-O 17. Bd4 Qc6 18. Nd6 Nd7 19. Qe3 Rfd8 20. Nxb7 Qxb7 21. Rd2 {Wahl,M-Karau,A Leipzig 1956 0-1 (72)}) ( 6... e6 7. Be2 (7. Bg5 Be7 8. Be2 Bb7 9. O-O O-O 10. h3 a6 11. Qc2 Nbd7 12. Rad1 h6 13. Be3 Qc7 14. Nh2 {1/2-1/2 (14) Hadjittofis,Y-Kong,V Skopje 1972}) 7... a6 8. O-O Bb7 9. b3 cxb3 10. Qxb3 Nbd7 11. Rd1 Be7 12. Bf4 O-O 13. a4 b4 14. a5 Qc8 15. Na2 Nxe4 16. Nxb4 Bd6 17. Bxd6 Nxd6 18. Ng5 Nf6 19. Rac1 Qd7 20. Qh3 h6 21. Nf3 {Klein,J-Feller,J (2245) Luxembourg 1994 0-1 (69)}) (6... Bg4 7. Be2 e6 8. O-O Be7 9. Be3 O-O 10. Qc2 (10. h3 Bh5 11. Ne5 Bxe2 12. Qxe2 Qc7 13. f4 Nbd7 14. Rad1 a6 15. f5 Nxe5 16. dxe5 Nd7 17. Rxd7 Qxd7 18. f6 Bd8 19. Qg4 g6 20. Qg5 Kh8 21. Qh6 Rg8 22. Rf4 g5 23. Rg4 Rg6 24. Qf8+ {1/2-1/2 (24) Belmonte,D-Gurman,S Villa Gesell 1971}) 10... Nbd7 11. Rfd1 Nb6 12. Rd2 a5 13. Ne5 Bxe2 14. Nxe2 Qc7 15. h3 Rfd8 16. Ng3 c5 17. Nf3 b4 18. dxc5 Bxc5 19. Nd4 Bxd4 20. Bxd4 Nbd7 21. Rad1 {Baier,K-Wagner,F Mecklenburg VP 1996 0-1 (35)}) 7. Be2 e6 8. Bf4 Be7 {Black has an edge.} 9. Qc2 O-O 10. O-O Bb7 11. Rfd1 a6 12. b3 cxb3 13. Qxb3 Nbd7 14. Ne5 (14. e5 $15 Nd5 15. Nxd5 cxd5 16. Bd2) 14... Nxe5 15. dxe5 (15. Bxe5 $142 Nd7 16. Bf4) 15... Nd7 $17 16. Rd3 (16. a4 $17) 16... Qc7 17. Rg3 Kh7 18. Rd1 Rad8 (18... Nxe5 19. Rxg7+ Kxg7 {[%tqu "En","","","", "c3b5","",10]} 20. Nxb5 $1 $15 {[%mdl 512]}) 19. Nb1 (19. Qb2 $17) 19... Nc5 $2 ({And not} 19... Nxe5 {[%tqu "En","","","","g3g7","",10]} 20. Rxg7+ $1 { [%mdl 512]} Kxg7 21. Qg3+ Kh7 22. Bxe5 $18) (19... g5 $19 20. Bc1 c5) 20. Qe3 { [%mdl 8192]} (20. Qf3 $15) 20... Rxd1+ $19 21. Bxd1 {[#] Strongly threatening Bxh6!} Rd8 (21... g5 $142 22. Bxg5 hxg5) 22. Bc2 Qd7 (22... g5 $19 {has better winning chances.} 23. h4 gxf4 24. Qxf4 Rf8) 23. Nc3 Qd4 24. Qf3 (24. Bxh6 $17 Qxe3 25. Bxe3) 24... Na4 $2 $40 {[%mdl 128] Black mounts an attack.} ({Black should play} 24... Bh4 $19 25. Rh3 {[%tqu "En","","","","c5d3","",10]} Nd3 $1 { [%mdl 512]} 26. Bxd3 Qxc3) 25. Qh5 $2 ({Reject} 25. Qg4 g6 $19) (25. Bxa4 $11 bxa4 {[%tqu "En","","","","h2h4","",10]} 26. h4 $1 {[%mdl 512]}) 25... Nxc3 $16 {[%tqu "En","","","","g3g7","",10]} 26. Rxg7+ $1 {[%mdl 512]} Kxg7 27. Bxh6+ Kh8 28. Be3+ Kg8 29. Bxd4 Rxd4 {[%tqu "En","","","","h5g4","",10]} 30. Qg4+ $1 Kf8 {[#] aiming for ...Rd2.} {[%tqu "En","","","","g4h3","",10]} 31. Qh5 $2 { [%mdl 8192]} (31. Qh3 $1 $16 {[%CAl Rh3h8] is necessary to keep the advantage.} Ke8 32. Qxc3) 31... Ke8 $19 {Threatens to win with ...Rd2.} ({But not} 31... Bxa3 32. Qh8+ Ke7 33. h4 $17) 32. f3 $2 (32. Qf3 {is tougher.} Na4 33. Qg4) 32... c5 (32... Ne2+ $142 33. Kf1 Rd2) 33. f4 $2 (33. Qh6) 33... Rd2 {Black is clearly winning.} 34. f5 {intending fxe6.} Rxc2 35. fxe6 Rc1+ 36. Kf2 Nxe4+ 37. Ke3 Re1+ 38. Kf4 Rf1+ 39. Ke3 Ng5 40. Qe2 Rf5 41. Kd2 fxe6 {And now ...Rf2! would win.} 42. Qh5+ Kd7 {Weighted Error Value: White=1.10/Black=0.53} 0-1 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.30"] [Round "1"] [White "Findlay, David"] [Black "Woodcock, Alan"] [Result "1-0"] [ECO "B01"] [WhiteElo "2150"] [BlackElo "1343"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "51"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,51,50,79,49,58,59,54,14,55,53,51,54,54,28,31,30,44,33,35,26,52,50,56, 22,27,30,31,25,69,39,61,33,60,24,10,13,46,30,89,85,159,104,214,214] B01: Scandinavian Defence} 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. Nf3 c6 5. Bc4 Bg4 6. b4 (6. h3 Bh5 7. Qe2 (7. d3 Nf6 8. Bg5 Nbd7 9. Bxf6 Nxf6 10. a3 e6 11. b4 Qc7 12. O-O Bd6 13. Ng5 Bxd1 14. Raxd1 O-O-O 15. Rfe1 Be5 16. Na4 Qd7 17. Rxe5 b5 18. Bb3 bxa4 19. Bxa4 Rhe8 20. Rc5 Qd4 21. Bxc6 Re7 {Van Straaten,M (694) -Pringle,L (887) Waterkloof 2015 0-1}) 7... Nd7 8. d4 Ngf6 9. Bd2 e6 10. g4 Bg6 11. g5 Nh5 12. d5 cxd5 13. Nxd5 Qd8 14. Bb5 Bd6 15. O-O-O O-O 16. Ne3 Nf4 17. Qc4 Rc8 18. Qd4 Bc5 19. Qxd7 Bxe3 20. Ne1 Bxd2+ {Schlosser,A (2100)-Kaunzinger, A (2182) Bayern 2004 0-1 (35)}) 6... Qh5 7. Be2 e6 8. Ne4 $146 {White is slightly better.} (8. a3 Bxf3 9. Bxf3 Qe5+ 10. Qe2 Qxe2+ 11. Nxe2 Nf6 12. Bb2 Be7 13. b5 a6 14. a4 axb5 15. axb5 Rxa1+ 16. Bxa1 Kd7 17. O-O cxb5 18. Rb1 b4 19. Bxb7 Nc6 20. Nd4 Nxd4 21. Bxd4 Rb8 22. Bf3 Bd6 {Moeller,C (1758)-Kessler,K (1683) Germany 2004 1/2-1/2}) 8... Be7 9. O-O Nf6 10. Ng3 Qd5 11. h3 (11. d4 { feels hotter.} Qd6 12. Rb1 O-O 13. c4 Nbd7 14. h3) 11... Bxf3 12. Bxf3 Qd8 13. b5 Qc7 14. a4 cxb5 15. axb5 Nbd7 16. Ba3 Bxa3 17. Rxa3 O-O 18. Re1 Qb6 19. Qa1 h6 20. Qa2 Rfc8 21. Ne4 Nxe4 22. Bxe4 Nf6 23. Bf3 Rc5 (23... Qxb5 $11 24. Rb1 Qf5) 24. c4 $16 Qc7 (24... Rc7 $142) 25. b6 ({Much less strong is} 25. Rxa7 Rxa7 26. Qxa7 Rxc4 $16) 25... Qc8 (25... Qxb6 $16 {was worth a try.} 26. d4 Rc7 ) 26. Rxa7 {Weighted Error Value: White=0.17/Black=0.28} 1-0 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "Rosazza, Thibault"] [Black "Spencer, Ed"] [Result "0-1"] [ECO "B40"] [WhiteElo "1220"] [BlackElo "2127"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "40"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,40,15,13,11,29,19,42,-63,-27,-50,-50,-332,-359,-364,-274,-286,-291, -429,-446,-496,-510,-621,-539,-844,-827,-829,-842,-1013,-989,-1109,-1124,-1685, -1681] B40: Sicilian: 2...e6, Unusual lines} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. d3 d5 5. exd5 exd5 6. d4 (6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. d4 (9. b3 b5 10. Re1 Bb7 11. Ne2 Nbd7 12. Nf4 d4 13. Qd2 b4 14. Ne5 Bxg2 15. Nxg2 Nxe5 16. Rxe5 Bd6 17. Re1 Re8 18. a3 a5 19. Qg5 Rxe1+ 20. Nxe1 Be7 21. Qf5 Nd5 22. axb4 axb4 23. Rxa8 Qxa8 {Heffer,M (138)-Ward,A Coventry 2015 1/2-1/2 (33)}) 9... Nc6 10. dxc5 Bxc5 11. Bg5 h6 12. Bxf6 Qxf6 13. Qxd5 Bb4 14. Qb3 Be6 15. Nd5 Bxd5 16. Qxd5 Qxb2 17. Rab1 Qxc2 18. Rfc1 Qa4 19. Qd7 Rab8 20. Ne5 Qa3 {Roos,L (2400)-Guyot, P (2090) Clermont Ferrand 1985 1-0 (31)}) 6... c4 7. b3 $146 (7. Qe2+ Be7 8. Qe5 Nf6 9. Bg5 Nc6 10. Qe3 O-O 11. Ne5 Re8 12. Nxc6 bxc6 13. Kd2 h6 14. Bf4 Bb4 15. Be5 Ng4 16. Qg3 Nxe5 17. dxe5 d4 18. Bxc4 dxc3+ 19. Kc1 cxb2+ 20. Kxb2 Qd4+ 21. Kb3 Rb8 {Borhani,A-Long,R East Lansing 1992 0-1}) 7... b5 8. Bf4 (8. a4 $14 ) 8... Nf6 9. Be2 Qa5 {[%tqu "En","","","","f4d2","",10]} 10. Qd2 {[%mdl 8192] [#]} (10. Bd2 $1 $15 Bb4 11. Nb1) 10... Bb4 $19 11. Qe3+ Ne4 12. O-O Bxc3 13. b4 (13. Ng5 {keeps fighting.} Bd2 14. Qf3 Nxg5 15. Bxg5) 13... Qxb4 {Black is clearly winning.} 14. Rab1 Qe7 15. Ng5 Bd2 16. Qf3 Bxf4 17. Qxf4 Qxg5 18. Qc7 O-O 19. Bf3 Nd2 20. Rfe1 Nxf3+ {Weighted Error Value: White=1.42/Black=0.14} 0-1 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "Stevenson, Frank"] [Black "Carrol, Norrie"] [Result "1-0"] [ECO "A02"] [WhiteElo "1624"] [BlackElo "917"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "57"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,56,71,66,69,68,56,94,89,108,116,117,112,113,128,322,324,409,397,473, 483,578,550,653,676,700,699,712,679,1087,1081,1065,1039,1337,1331,1439,1456, 1775,1714,2672,2113,2755,1818,29992,29992,29993,29994,29995,29996,29999] B00: Queen's Fianchetto Defence, Nimzowitsch Defence} 1. f4 b6 2. e4 Bb7 3. Nc3 e6 4. Nf3 f6 $146 (4... d5 5. exd5 exd5 6. d4 Nf6 7. Bd3 Bb4 8. O-O O-O 9. a3 Bxc3 10. bxc3 c5 11. c4 cxd4 12. Nxd4 Nc6 13. Nf3 dxc4 14. Bxc4 Qxd1 15. Rxd1 Na5 16. Bd3 Rac8 17. Bb2 Nd5 18. Be5 f6 19. Bf5 {Hadrava,J (1972)-Krivanek,V (2109) Ricany 2016 1/2-1/2 (71)}) (4... Bb4 5. d3 d5 6. Bd2 Ne7 7. e5 Nf5 8. d4 Be7 9. Bd3 c5 10. O-O Nc6 11. Ne2 cxd4 12. Bxf5 exf5 13. Nexd4 Qd7 14. Qe2 O-O 15. c3 Bc5 16. Kh1 Nxd4 17. cxd4 Be7 18. Rfe1 Qe6 19. Ng5 {Terzic,G (2230)-Vukic,M (2490) Zenica 1985 1/2-1/2 (51)}) (4... Nf6 5. e5 Nd5 6. Nxd5 Bxd5 7. c4 Bb7 8. d4 d5 (8... Bb4+ 9. Kf2 Be7 10. Be3 d5 11. Qc2 Nd7 12. f5 c5 13. Rd1 cxd4 14. Bxd4 Bc5 15. cxd5 Bxd4+ 16. Rxd4 Bxd5 17. Bb5 O-O 18. Qd2 Nc5 19. Re1 Kh8 20. f6 gxf6 21. Qh6 Rg8 22. Rh4 Ne4+ 23. Rexe4 {Bakalar,J (2034)-Sadzikowski,M (1863) Frydek Mistek 2016 1/2-1/2 (67)}) 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 Be7 11. Bb5+ c6 12. Bd3 c5 13. O-O O-O 14. Ng5 Qxd4+ 15. Kh1 Bxg5 16. fxg5 Qxe5 17. Qc2 g6 18. b3 Nc6 19. Bf4 {Markovic,P (1808)-Petrovic,D (1941) Kragujevac 2016 0-1}) 5. d4 Bb4 6. Bd3 Ne7 7. O-O c5 8. Na4 {White is better.} O-O 9. a3 {[%CAl Ba2a3, Ba3b4,Bb4a5][%mdl 32]} Ba5 10. Rb1 {Strongly threatening b4.} Bc6 {[%tqu "En", "","","","c2c4","",10]} 11. c4 $1 {[#] b4 is the strong threat.} d6 $2 (11... Na6 $16 {might work better.}) 12. b4 $18 cxb4 13. axb4 b5 14. cxb5 ({Weaker is } 14. bxa5 bxa4 15. d5 Bd7 $18) 14... Bxb5 15. Bxb5 a6 16. Bc4 d5 17. bxa5 dxc4 18. Qc2 Qc8 19. Nb6 Qb7 20. Nxa8 Qc6 21. Nb6 Rd8 22. Ba3 Kf7 23. Nxc4 Qa8 { [%tqu "En","","","","c4e5","",10]} 24. Nce5+ $1 fxe5 25. Nxe5+ Ke8 26. Qc4 { White mates.} Qa7 27. Qxe6 {[%csl Ge5][%CAl Re6f7]} Qxd4+ 28. Kh1 {[%csl Ga3] [%CAl Re6e7]} Qa7 29. Qf7# {Weighted Error Value: White=0.00/Black=0.52} 1-0 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2021.01.11"] [Round "1"] [White "Meadows, Henri"] [Black "Robertson, John Jnr"] [Result "0-1"] [ECO "A40"] [WhiteElo "870"] [BlackElo "1562"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "78"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,77,-26,-28,-46,-51,-50,-50,-48,-54,-101,-69,-80,-49,-45,-46,-49,-32, -60,-72,-108,-126,-122,-94,-165,-84,-346,-302,-392,-387,-376,-383,-403,-400, -553,-438,-865,-869,-868,-868,-1050,-937,-930,-825,-927,-913,-925,-897,-998, -964,-1031,-978,-1113,-994,-1098,-1103,-1349,-1384,-29990,-29991,-29991,-1943, -29992,-29993,-29995,-29996,-29996,-29997,-29998,-29999,-29999] A40: Unusual replies to 1 d4} 1. d4 e6 2. b3 c5 (2... Nf6 3. Bb2 d5 4. Nd2 Nbd7 5. e3 c5 6. Bd3 Bd6 7. Ngf3 Qe7 8. Ne5 cxd4 9. exd4 Ba3 10. Bc3 Bb4 11. Bb2 Ba3 12. Bxa3 Qxa3 13. O-O Qb2 14. Ndf3 O-O 15. Re1 Qa3 16. Re3 h6 17. g4 {Laube,B (2261) -Heilinger,D (2189) Austria 2002 1-0 (37)}) (2... Bb4+ 3. c3 Ba5 4. b4 Bb6 5. Bb2 Nf6 6. g3 Ng4 7. Nh3 d5 8. e4 dxe4 9. Qxg4 Qf6 10. Qg5 Qf3 11. Rg1 Bd7 12. Be2 Qf6 13. Qxf6 gxf6 14. Nd2 Bc6 15. O-O-O Nd7 16. Nc4 O-O-O 17. Rgf1 { Orts Gonzalez,R (1700)-Padin Juy,J (1707) Barcelona 2014 1-0 (46)}) 3. Bb2 $146 (3. Nf3 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qb2 Be7 6. Bd2 d5 7. e3 Bf6 8. c3 e5 9. h3 Bf5 10. Na3 Nh6 11. Be2 O-O 12. Nc2 Be4 13. g4 Rc8 14. a3 Bh4 15. Rf1 Bxf3 16. Bxf3 e4 17. Be2 f5 {Mucklow,J-Kennedy,H London 1851 0-1 (35)}) 3... cxd4 4. Bxd4 Nf6 5. e3 Nc6 6. Nf3 Nxd4 7. Qxd4 b6 8. Bd3 {Black is slightly better.} Bb7 9. Be2 Be7 10. O-O Qc7 11. c4 O-O 12. Nc3 Rfc8 13. Rad1 d5 14. Ng5 dxc4 15. Bxc4 Qc6 { [%csl Gb7][%CAl Rc6g2] [#]} 16. f3 (16. Nf3 $17) 16... Bc5 (16... a6 $19 { Hoping for ...b5.} 17. Ne2 Rd8) 17. Qd2 $2 {[%mdl 8192]} (17. Qf4 $17 {was necessary.}) 17... Bb4 $19 18. Qc2 {intending Nce4.} Bxc3 19. Qxc3 b5 {[%CAl Bb6b5,Bb5c4][%mdl 32]} 20. Rc1 bxc4 21. Qb4 Qb6 22. Qe7 (22. Qxb6 $142 axb6 23. Rxc4) 22... Rc7 23. Qa3 Qxe3+ 24. Rf2 Qxg5 25. bxc4 Qc5 26. Qb3 Rac8 27. h3 Nd7 28. Rcc2 Ne5 29. Kh1 Nxc4 30. Rfe2 Bd5 31. Qd3 Qb6 {[#] And now ...Ne5! would win.} 32. f4 Nd6 33. Rb2 Rc1+ 34. Kh2 Qg1+ 35. Kg3 R1c3 {Black mates.} 36. Qxc3 Rxc3+ 37. Kh4 Nf5+ 38. Kg4 Rg3+ 39. Kh5 g6# {Weighted Error Value: White=0.80/ Black=0.24} 0-1 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "Anderson, James"] [Black "Gib, Peter"] [Result "1-0"] [ECO "D04"] [WhiteElo "1540"] [BlackElo "817"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "121"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,121,24,20,3,1,0,11,-8,1,-36,-13,-26,-13,-25,-19,-11,0,-7,-1,-14,-13, -27,-13,-23,-17,-31,0,-40,-36,-70,-53,-70,-68,-94,-80,-78,-69,-78,-65,-129,-43, -28,-26,-202,-204,-291,-271,-451,-297,-323,-306,-344,-342,-323,87,83,77,82,167, 149,216,153,226,217,336,325,321,328,317,315,409,400,371,307,304,284,290,283, 268,272,249,229,287,284,299,278,337,351,348,337,454,394,390,274,262,251,1165, 1231,1439,1012,1642,1490,2012,1224,29988,29989,29989,29990,29990,29991,29991, 29992,29994,29994] D04: Colle System} 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 4. Bd3 e6 5. Bxf5 exf5 6. Nbd2 Be7 $146 (6... Bd6 7. c4 (7. c3 Nbd7 8. Nf1 Qe7 9. h3 Ne4 10. Qb3 Nb6 11. a4 c6 12. N1d2 Qc7 13. a5 Nd7 14. Ra4 O-O 15. c4 b5 16. axb6 axb6 17. cxd5 cxd5 18. O-O Rab8 19. Qxd5 b5 20. Ra1 Nxd2 21. Bxd2 g6 {Wotschke, C (1532)-Thormann,W (1720) Bad Sooden 2005 0-1 (51)}) 7... c6 8. Qc2 (8. Qb3 Qb6 9. Qd3 dxc4 10. Qxf5 O-O 11. Nxc4 Qb4+ 12. Ncd2 Nbd7 13. O-O Rfe8 14. e4 Rad8 15. e5 g6 16. Qg5 Be7 17. exf6 Bxf6 18. Qg3 Bg7 19. Nb3 Nf6 20. Bg5 Ne4 21. Qh3 Nxg5 22. Nxg5 h6 {Johnova,E (1720)-Rohovska,T (1443) Kouty nad Desnou 2009 1-0 (57)}) 8... g6 9. b3 Nbd7 10. Bb2 Qe7 11. O-O O-O 12. Rfe1 Ne4 13. cxd5 cxd5 14. Rac1 Ndf6 15. h3 Rfe8 16. Nf1 Nd7 17. Qd3 a6 18. Rc2 Nb8 19. Qe2 Nc6 20. Rec1 Rac8 21. N1d2 {Lkhagvadolgor,S (1510)-Beydullayeva,G (1831) Porto Carras 2015 1/2-1/2 (68)}) (6... Nc6 7. c4 Bb4 8. cxd5 Nxd5 9. O-O O-O 10. a3 Bd6 11. g3 Nf6 12. Qc2 Qd7 13. Nc4 Ne4 14. b4 a6 15. Rd1 Rfe8 16. Bb2 Qc8 17. Rac1 f6 18. Qb3 Kh8 19. Rd3 Re7 20. d5 Ne5 21. Nfxe5 {Mazur,J-Garland,M Wanganui 2005 1/2-1/2 (71)}) 7. O-O O-O 8. Ne5 {The position is equal.} Bd6 9. f4 Qe7 10. Qe2 c6 11. c3 Ne4 12. Nxe4 dxe4 13. Nc4 Bc7 14. Bd2 Nd7 15. Be1 Qf6 16. Bg3 b5 17. Nd2 a5 {[%CAl Ba7a5,Ba5a4][%mdl 32]} 18. a3 a4 19. Rad1 Qe6 20. Nb1 Nb6 21. Rf2 Rad8 22. Nd2 Bd6 23. Bh4 Rb8 24. h3 (24. g4 $15) 24... Nc4 ( 24... c5 $17 25. Nf1 Nc4) 25. Nxc4 $15 bxc4 26. g4 $2 (26. Rd2 $11 {and White has nothing to worry.}) 26... Qh6 $19 27. Bg5 (27. Bg3 $142 Qxh3 28. Rg2) 27... Qxh3 28. Rh2 $2 (28. Re1) 28... Qxg4+ 29. Qxg4 fxg4 30. Rg2 h6 31. Bh4 Rfd8 $2 ({Black should try} 31... f5 $19 {And now ...Rf7 would win.} 32. d5 c5) 32. Bxd8 $16 Rxd8 33. Rxg4 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRB} Rb8 (33... f5 $16 { keeps fighting.} 34. Rh4 Bf8) 34. Rd2 $18 c5 (34... Rb5 $16 {was necessary.} 35. f5 Rxf5 36. Rxe4 Kf8) 35. Rdg2 Bf8 (35... g6 $16) 36. f5 f6 (36... cxd4 { was worth a try.} 37. exd4 (37. cxd4 c3 $18) 37... g5 38. Rxe4 Bd6) 37. Rxe4 cxd4 38. exd4 Rb5 39. Rf2 Kh7 40. Re8 Bd6 41. Re6 Bg3 42. Rg2 Bf4 43. Re7 Bg5 44. Rc7 Rxf5 {[#] White must now prevent ...Be3+.} 45. Rxc4 Ra5 46. Re2 h5 47. Kg2 Kh6 48. Rc5 Ra6 49. d5 Bf4 50. Rc6 Ra8 51. Rb6 Rd8 52. c4 Be5 $2 (52... Kg5 53. Rb4 Kg4 54. Rxa4 h4) 53. Rxe5 Kg6 54. Re2 Kg5 55. d6 g6 56. c5 {[#] aiming for c6.} h4 57. Rd2 {White mates.} Kg4 58. Rb4+ Kg5 59. c6 Re8 60. d7 Re6 61. c7 {Weighted Error Value: White=0.29/Black=0.55} 1-0 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "MacKenzie, Scot"] [Black "Flood, Ray"] [Result "0-1"] [ECO "A00"] [WhiteElo "556"] [BlackElo "1475"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "82"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 9,82,-55,-45,-66,-54,-64,-41,-49,-44,-76,1,-371,45,77,81,-88,-98,-80, -53,-80,-57,-62,-54,-64,15,0,42,46,28,53,80,-113,-132,-151,-163,-467,-450,-390, -268,-223,-210,-176,-153,-167,-160,-167,0,-268,-255,-267,-258,-365,-327,-571, -594,-562,-545,-558,-475,-1070,-853,-29988,-1480,-29989,-29988,-29991,-29992, -29995,-29993,-29995,-29996,-29998,-29998,-29998,-29999] A00: Irregular Openings} 1. e3 e5 2. d3 d5 3. Ne2 Nf6 4. Nd2 Bc5 (4... h5 5. h3 h4 6. b3 c5 7. Bb2 Nc6 8. d4 cxd4 9. exd4 e4 10. c4 Bd6 11. a3 O-O 12. cxd5 Nxd5 13. Nxe4 Re8 14. Nxd6 Qxd6 15. Qd2 Bf5 16. Qg5 Bd3 17. g3 hxg3 18. Qxg3 Nf4 19. Bc1 { Scharff,K (2058)-Kovalev,A (2533) Dresden 2009 0-1}) (4... Nc6 5. b3 Bb4 6. Bb2 e4 7. g3 Bg4 8. Bg2 exd3 9. cxd3 O-O 10. O-O Qd7 11. a3 Bxd2 12. Qxd2 Rfe8 13. Nf4 Ne7 14. h3 Bf5 15. Rac1 Nc6 16. Qe2 Qe7 17. g4 Be6 18. Nxe6 Qxe6 19. g5 { Gaidies,N (819)-Lehrer,F Bad Homburg 2013 0-1}) 5. c3 O-O 6. b4 $146 (6. Ng3 Nc6 7. Be2 Re8 8. Qc2 Ng4 9. Bxg4 Bxg4 10. O-O h5 11. Nb3 Bd6 12. f3 h4 13. Ne2 Bh5 14. e4 dxe4 15. dxe4 Qf6 16. h3 Re6 17. Be3 Qe7 18. Kh1 Rf8 19. Rad1 Bg6 20. Qc1 f5 {Arvind,G (1678)-Magana,B (2032) Istanbul 2012 1/2-1/2 (37)}) 6... Bd6 7. a3 Be6 8. Bb2 {Black is slightly better.} c5 9. Qc2 c4 (9... Nbd7 $17) 10. O-O-O $2 {[%mdl 8192] [#]} (10. dxc4 $11 {and White stays safe.} dxc4 11. Ng3) 10... Nc6 $2 (10... cxd3 $19 11. Qxd3 Ng4) 11. dxc4 $14 dxc4 {[%tqu "En", "","","","e2g3","",10]} 12. Ne4 $2 (12. Ng3 $1 $16 {and life is bright. Strongly threatening Nde4.} Qc8 13. Bxc4) 12... Nxe4 $17 13. Qxe4 g6 14. h4 h5 15. f3 Qc7 {[%tqu "En","","","","g2g4","",10]} 16. g4 $1 f5 (16... Rad8 $15 17. Ng3 b5) 17. Qc2 Rad8 18. gxh5 gxh5 19. Rg1+ Kh8 {[%tqu "En","","","","g1g5","", 10]} 20. Rg6 $2 (20. Rg5 $1 $16 {[%CAl Rg5h5] keeps the pressure on.} Qf7 21. Ng3) 20... Qf7 21. Rg5 {White wants to play Ng3.} Be7 22. Rg3 (22. Rg2) 22... Rxd1+ $19 23. Qxd1 Rd8 24. Qc2 Bxh4 25. Rh3 Bf2 26. f4 Rd3 $36 {[%mdl 2048] Black is in control.} 27. Kb1 Rxe3 $2 (27... Bxe3 $19 28. Ng3 Rd2) {[%tqu "En", "","","","h3h2","",10]} 28. Qd2 $2 {[%mdl 8192]} (28. Rh2 $1 $11 {and White is okay.} Bd5 29. Ka2 (29. Rxf2 $2 Be4 $19)) {[%tqu "En","","","","e3h3","",10]} 28... Rxh3 $1 29. Bxh3 e4 30. Nd4 (30. a4 {was worth a try.}) 30... e3 31. Qe2 (31. Qd1 {is the only way for White.} Bd5 32. Bc1) 31... Nxd4 32. cxd4 { [#] d5+ is the strong threat.} Bd5 33. Bc3 Qg6 34. Bf1 (34. b5 $142) 34... Qg4 {Hoping for ...h4.} 35. Be1 Qxe2 36. Bxe2 Bxe1 {Black mates.} 37. Bxh5 Be4+ 38. Kc1 Bd2+ 39. Kd1 c3 40. d5 c2+ 41. Ke2 c1=Q {[%csl Gd2][%CAl Rc1e1] Weighted Error Value: White=0.98/Black=0.40} 0-1 [Event "Dundee Club Championship 2020/21"] [Site "lichess.org"] [Date "2020.12.22"] [Round "1"] [White "Sim, Christine"] [Black "Harley, Trevor"] [Result "0-1"] [ECO "A10"] [WhiteElo "998"] [BlackElo "1333"] [Annotator "Tactical Analysis 4.0 (20s)"] [PlyCount "50"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 13,49,24,31,5,20,-32,-47,-38,-25,-61,-12,-16,-8,0,-2,0,26,35,31,19,27, -92,71,62,117,130,159,163,149,155,391,241,528,361,333,-29984,-841,-29999] E61: King's Indian: Early deviations for White, including Smyslov System} 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e3 d6 6. Be2 Nbd7 {[%CAl Bb8d7,Bd7c5,Bc5a6] [%mdl 32]} 7. O-O e5 8. dxe5 dxe5 9. Bd3 $146 (9. e4 c6 10. b4 (10. Be3 Qe7 11. h3 Nc5 12. Qc2 Nh5 13. Rfd1 Ne6 14. c5 Nxc5 15. Rac1 Ne6 16. Na4 Nhf4 17. Bf1 Qf6 18. Rd6 Nxh3+ 19. Kh1 Nhf4 20. Nc5 Qe7 21. Rcd1 Ng5 22. Nxg5 Qxg5 23. Qd2 Qh4+ 24. Kg1 Qe7 {O'Gorman,B (1805)-Hickman,J (1863) Bournemouth 2016 0-1}) 10... Qe7 (10... Qc7 11. h3 Rd8 12. Qc2 Nf8 13. Be3 Ne6 14. Rfd1 Bd7 15. a4 Bf8 16. Rab1 Be8 17. Qb2 Rxd1+ 18. Rxd1 Nh5 19. a5 f5 20. Ng5 Nxg5 21. Bxg5 h6 22. Bc1 f4 23. c5 Bf7 24. Qa1 Ng7 25. Bb2 {Ornithopoulos,N (2265)-Arapovic,V (2430) Kallithea 1977 1-0 (44)}) 11. Rb1 Rd8 12. Bg5 h6 13. Bxf6 Nxf6 14. Qc2 Bg4 15. Ne1 Rd4 16. Bxg4 Nxg4 17. Ne2 Rd7 18. Nf3 Rad8 19. Nc1 Nf6 20. Re1 Ne8 21. c5 Nc7 22. a4 a6 23. Nb3 Ne6 {Hale,D-Selnes,H (1968) Tuggeranong 2007 0-1 (60)}) ( 9. Bd2 e4 10. Ne1 Ne5 11. Qc2 Bf5 12. Rd1 c6 13. b4 Qc7 14. c5 Nfg4 15. Bxg4 Nxg4 16. g3 Rae8 17. Ne2 Ne5 18. Nd4 Bh3 19. Ng2 Nf3+ 20. Kh1 Qc8 21. Bc3 Re5 22. Ne2 Bxg2+ 23. Kxg2 Qh3+ {Oknayan,K (1733)-El Jawich,A (2243) Beirut 2016 0-1}) 9... Nc5 10. Bc2 {Black is slightly better.} Qe7 11. b4 Na6 {next ...Rd8 is good for Black.} 12. b5 Nc5 13. Ba3 b6 14. Ne4 Bb7 15. Nxc5 bxc5 16. Nd2 Rfd8 17. Re1 (17. Qe2 $11) 17... Rd7 $2 {[#]} (17... a6 $17 {stays on course. White must now prevent ...axb5.} 18. Bb2 axb5 19. cxb5 Qd7) {[%tqu "En","","", "","d1e2","",10]} 18. Qe2 $1 $16 Rad8 19. Nb3 Ne4 20. Bxe4 Bxe4 21. Nxc5 Bxg2 $2 {[#]} (21... Bd3 $16 {was necessary.} 22. Qd2 (22. Nxd7 Qxa3 23. Qf3 Qe7 $19 ) 22... Qg5) 22. Nxd7 Qg5 (22... Qxa3 23. Kxg2 Rxd7) 23. Nf6+ Bxf6 {[%tqu "En", "","","","h2h4","",10]} 24. f3 $4 {[%mdl 8192]} (24. h4 $1 $18 Qxh4 25. Kxg2) 24... Bxf3+ 25. Kf2 Qg2# {Weighted Error Value: White=0.85/Black=0.73} 0-1